Avis Legal

Contingut i condicions d’ús de la web

La present web és de contingut exclusivament informatiu i en cap cas suposa un assessorament o tractament de fisioteràpia, essent el seu ús responsabilitat exclusiva de l’usuari, què s’obliga a fer-ne un ús correcte de conformitat amb la Llei i amb aquesta Advertència Legal, responent front a MESFISIO o front a terceres persones de tot dany i perjudici que ocasioni l’incompliment d’aquesta obligació.

A títol enunciatiu l’usuari és informat de la prohibició de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, extreure, utilitzar, comunicar públicament, modificar o transformar qualsevol contingut de la web salvat autorització expressa de MESFISIO.

Propietat intel·lectual

MESFISIO es reserva tots els drets sobre els continguts de la present pàgina web tals com texts, imatges gràfiques, fotografies, icones, i tot altre contingut de text, gràfic o audiovisual, així com el seu disseny, els quals són de la seva propietat o de tercers. Les marques, noms de domini o signes distintius inclosos en la web, no poden ésser usats en cap cas pels usuaris de la mateixa.

Clàusula d’exclusió de responsabilitat

El contingut de la web no constitueix cap assessorament o tractament de fisioteràpia, essent el seu ús responsabilitat exclusiva de l’usuari i sense que MESFISIO accepti cap tipus de responsabilitat per eventuals decisions de l’usuari, preses arrel de la informació continguda en la web.

L’accés a la web no implica la obligació per part de MESFISIO de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu ni es responsabilitza dels danys produïts en els equipaments informàtics dels usuaris o terceres persones, durant la prestació del servei de la web. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

MESFISIO no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus, produïts a l’usuari, que siguin deguts a errades tècniques o desconnexions de les rets de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web, durant la prestació del mateix.

Protecció de dades

Les dades que l’usuari facilita voluntàriament a MESFISIO a través de la web, correus electrònics o formularis, poden ésser inclosos en un fitxer de dades personals del nostre despatx. L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, correcció, cancel·lació i/o oposició adreçant-se per escrit i degudament identificat mitjançant copia del seu document d’identificació a MESFISIO.

Mitjançant l’acció d’enviar el corresponent formulari, l’usuari consent de forma expressa que les seves dades puguin ser usades per l’enviament de comunicacions de MESFISIO per correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

MESFISIO s’obliga a mantenir el secret de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, a tractar-les confidencialment i a arxivar-les per a evitar qualsevol mena d’alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

MESFISIO adopta els nivells de seguretat que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, i els reglaments que se’n deriven. No obstant, poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers que no siguin responsabilitat de MESFISIO.

MESFISIO podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei de la web.

Llei aplicable

La present Advertència Legal és regeix per la normativa andorrana aplicable.